OVERTUIGINGEN


De drie-enige God

Volgens het getuigenis van de Schrift is God een goddelijk wezen in drie eeuwige, identieke maar verschillende personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is de enige ware God, eeuwig, onveranderlijk, almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. Hij is de schepper van hemel en aarde, instandhouder van het universum en bron van redding voor de mens. Hoewel transcendent, handelt God rechtstreeks en persoonlijk op de mens. God is liefde en oneindige goedheid ...

God, de vader

God de Vader is de eerste persoon van de Godheid, de Oorsprongloze, uit wie de Zoon voor de eeuwigheid is verwekt en van wie de Heilige Geest voor eeuwig door de Zoon uitgaat. De Vader, die al het zichtbare en onzichtbare geschapen heeft door de Zoon, zendt de Zoon uit om verlossing te zijn en geeft de Heilige Geest voor onze vernieuwing en aanvaarding als kinderen van God. (Johannes) 1,114, 18; Romeinen 15,6; Kolossenzen 1,15-16; John 3,16; 14,26; 15,26; Romeinen ...

God, de zoon

God, de Zoon, is de tweede persoon van de Godheid, die eeuwig door de Vader wordt verwekt. Hij is het woord en het beeld van de Vader door hem en God heeft voor hem alle dingen geschapen. Hij werd door de Vader gezonden als Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees, om ons redding te geven. Hij werd ontvangen door de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, hij was helemaal God en de gehele mens, verenigde twee naturen in één persoon. Hij, de zoon ...

De Heilige Geest

De Heilige Geest is de derde persoon van de godheid en gaat voor eeuwig van de Vader door de Zoon. Hij is de Trooster beloofd door Jezus Christus die God naar alle gelovigen zond. De Heilige Geest in ons woont, verenigt ons met de Vader en de Zoon, en transformeert ons door bekering en heiliging en compenseert ons door voortdurend vernieuwen van het beeld van Christus. De Heilige Geest is de bron van inspiratie en profetie in de Bijbel en de bron van eenheid en ...

Das Reich Gottes

Het koninkrijk van God, in de ruimste zin, is Gods soevereiniteit. Gods heerschappij is al zichtbaar in de kerk en in het leven van iedere gelovige die zich aan zijn wil onderwerpt. Het koninkrijk van God zal volledig gevestigd zijn als een wereldorde na de wederkomst van Christus, wanneer alle dingen eraan onderworpen zullen zijn. (Psalm 2,6-9; 93,1-2; Lukas 17,20-21; Daniël 2,44; markering 1,14-15; 1. Korintiërs 15,24-28; Openbaring 11,15; 21.3.22-27-2; 2,1-5) Het heden en de toekomst ...

Mens [mensheid]

God schiep de mens, man en vrouw, naar het beeld van God. God zegende de mens en beval hem te vermenigvuldigen en de aarde te vullen. In liefde gaf de Heer de mens de macht om de aarde als een rentmeester te onderwerpen en hun schepselen te regeren. In het scheppingsverhaal is de mens de kroon op de schepping; de eerste persoon is Adam. Gesymboliseerd door Adam, die gezondigd heeft, leeft de mensheid in rebellie tegen zijn Schepper en heeft ...

De Heilige Schrift

De Heilige Schrift is het geïnspireerde Woord van God, het getrouwe getuigenis van het Evangelie en de getrouwe weergave van Gods openbaring aan de mens. In zoverre is de Heilige Schrift onfeilbaar en fundamenteel voor de Kerk in alle kwesties van onderwijs en leven. Hoe weten we wie Jezus is en wat Jezus leerde? Hoe weten we of een evangelie echt of onwaar is? Welke gezaghebbende basis is er voor onderwijs en leven? De bijbel is de ...

De kerk

De Kerk, het Lichaam van Christus, is de gemeenschap van allen die in Jezus Christus geloven en in wie de Heilige Geest woont. De missie van de kerk is om het evangelie te prediken, alles te leren wat Christus geboden heeft, om de kudde te dopen en te voeden. Ter vervulling van deze missie gebruikt de kerk, geleid door de Heilige Geest, de Bijbel als een gids en wordt ze constant geleid door Jezus Christus, haar levende Hoofd. De Bijbel zegt: Wie in Christus ...

De christen

Iedereen die op Christus vertrouwt, is een christen. Met de vernieuwing door de Heilige Geest beleeft de christen een wedergeboorte en wordt hij door Gods genade door aanneming in een juiste relatie met God en zijn medemensen gebracht. Het leven van een christen wordt gekenmerkt door de vrucht van de Heilige Geest. (Romeinen) 10,9-13; Galaten 2,20; John 3,5-7; markering 8,34; John 1,12-13; 3,16-17; Romeinen 5,1; 8,9; johannes 13,35; Galaten 5,22-23) Wat betekent het om een ​​kind te hebben...

De engelenwereld

Engelen zijn geschapen geestelijke wezens. Je bent begiftigd met een vrije wil. De heilige engelen dienen God als boodschappers en agenten, zijn onderdanige geesten voor degenen die redding zullen verkrijgen, en zullen Christus vergezellen bij zijn terugkeer. De ongehoorzame engelen worden demonen, boze geesten en onreine geesten genoemd. Engelen zijn geestelijke wezens, boodschappers en dienaren van God. (Hebreeën 1,14; Openbaring 1,1; 22,6; Mattheüs 25,31; 2. Peter 2,4; markering 1,23; Matthew 10,1) ...

Satan

Satan is een gevallen engel die de kwade krachten in de geestelijke wereld het hoofd. In de Schrift dat is gericht op verschillende manieren: duivel tegenpartij, de kwade moordenaar, leugenaar, dief, verleider, aanklager van onze broeders, Dragon, de god van deze wereld. Hij is voortdurend in opstand tegen God. Door zijn invloed zaait hij onenigheid, misleiding en ongehoorzaamheid onder het volk. Hij is al verslagen in Christus en zijn heerschappij en invloed als God ...

Het evangelie

Het evangelie is het goede nieuws over redding door Gods genade door geloof in Jezus Christus. Het is de boodschap dat Christus stierf voor onze zonden, dat hij werd begraven, volgens de Schriften, werd opgewekt op de derde dag, en toen verscheen aan zijn discipelen. Het evangelie is het goede nieuws dat we het koninkrijk van God kunnen binnengaan door het reddende werk van Jezus Christus. (1. Korintiërs 15,1-5; Handelingen van de Apostelen 5,31; Lukas 24,46-48; Johannes ...

Christelijk gedrag

Christelijk gedrag is gebaseerd op vertrouwen en liefdevolle loyaliteit aan onze Heiland, die van ons hield en zich voor ons opgaf. Vertrouwen in Jezus Christus komt tot uiting in geloof in het evangelie en in werken van liefde. Door de Heilige Geest verandert Christus de harten van zijn gelovigen en laat ze vrucht dragen: liefde, vreugde, vrede, trouw, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, gerechtigheid en waarheid. (1. Johannes ...

Gods genade

Gods genade is de onverdiende gunst die God aan de hele schepping wil geven. In de ruimste zin komt Gods genade tot uitdrukking in elke daad van goddelijke zelfopenbaring. Dankzij genade worden de mens en de hele kosmos verlost van zonde en dood door Jezus Christus, en dankzij genade krijgt de mens de kracht om God en Jezus Christus te kennen en lief te hebben en om de vreugde van het eeuwige heil in het Koninkrijk van God binnen te gaan. (Kolossenzen) 1,20; ...

zonde

Zonde is wetteloosheid, een staat van rebellie tegen God. Sinds de tijd dat de zonde door Adam en Eva in de wereld kwam, bevindt de mens zich onder het juk van de zonde - een juk dat alleen door God's genade kan worden weggenomen door Jezus Christus. De zondige staat van de mensheid manifesteert zich in de neiging om zichzelf en de eigen belangen boven God en Zijn wil te stellen. Zonde leidt tot vervreemding van God en tot lijden en dood. Omdat alle ...

Geloof in God

Het geloof in God is een geschenk van God, geworteld in zijn vleesgeworden Zoon en verlicht door zijn eeuwige Woord door het getuigenis van de Heilige Geest in de Schrift. Geloof in God maakt het hart en de zin van de mens ontvankelijk voor Gods geschenk van genade, redding. Door Jezus Christus en door de Heilige Geest geloof voor geestelijke gemeenschap en actieve trouw aan God, onze Vader geeft ons kracht. Jezus Christus is de auteur en afmaker ...

De redding

Redding is het herstel van de gemeenschap van de mens met God en de redding van de hele schepping van de gebondenheid van zonde en dood. God geeft redding niet alleen voor het huidige leven, maar voor eeuwig aan iedereen die Jezus Christus als Heer en Redder aanneemt. Redding is een geschenk van God, mogelijk gemaakt door genade, gegeven door geloof in Jezus Christus, niet verdiend door persoonlijke verdienste of goed ...

zekerheid van redding

De Bijbel bevestigt dat iedereen die in het geloof van Jezus Christus blijft zalig worden en dat er nooit iets van hen zal worden verwijderd door de hand van Christus. De Bijbel benadrukt de oneindige trouw van de Heer en de absolute genoegzaamheid van Jezus Christus voor onze redding. Het benadrukt ook de eeuwige liefde van God voor alle mensen, en noemt het evangelie de kracht van God voor de redding van allen die geloven. In het bezit van deze zekerheid van redding, de gelovige ...

rechtvaardiging

Rechtvaardiging is een daad van genade van God in en door Jezus Christus, waardoor de gelovige in Gods ogen gerechtvaardigd wordt. Zo wordt de mens door het geloof in Jezus Christus Gods vergeving geschonken en vindt hij vrede bij zijn Heer en Heiland. Christus is de afstammeling en het oude verbond is achterhaald. In het nieuwe verbond is onze relatie met God gebaseerd op een ander fundament, het is gebaseerd op een andere overeenkomst. (Romeinen 3: 21-31; 4,1-8e;…

De christelijke sabbat

De christelijke sabbat is leven in Jezus Christus, waarin iedere gelovige ware rust vindt. De wekelijkse Sabbat van de zevende dag die Israël in de Tien Geboden werd geboden, was een schaduw die naar de ware realiteit van onze Heer en Heiland Jezus Christus wees als een teken van de ware realiteit. (Hebreeën 4,3.8-10; Matthew 11,28-30; 2. Mozes 20,8:11; Kolossenzen 2,16-17) Verlossing vieren in Christus Aanbidding is onze reactie op de genadige daden die God voor ons heeft gedaan. ...

berouw

Bekering (ook vertaald als "bekering") jegens de genadige God is een verandering van houding, teweeggebracht door de Heilige Geest en geworteld in het Woord van God. Bekering omvat het zich bewust worden van de eigen zondigheid en het begeleiden van een nieuw leven, geheiligd door het geloof in Jezus Christus. (Handelingen van de Apostelen 2,38; Romeinen 2,4; 10,17; Romeinen 12,2) Berouw leren begrijpen Een verschrikkelijke angst, "was de beschrijving van een jonge man voor zijn grote angst dat God hem had vanwege ...

heiliging

Heiliging is een daad van genade waardoor God de gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus aan de gelovige toeschrijft en hem daarin opneemt. Heiliging wordt ervaren door geloof in Jezus Christus en wordt bewerkstelligd door de aanwezigheid van de Heilige Geest in mensen. (Romeinen) 6,11; 1. John 1,8-9; Romeinen 6,22; 2. Thessalonicenzen 2,13; Galaten 5: 22-23) Heiliging Volgens de Concise Oxford Dictionary betekent heiligen "iets apart zetten of bewaren" of "van de zonde ...

aanbidding

Aanbidding is het door God geschapen antwoord op de glorie van God. Het wordt gemotiveerd door goddelijke liefde en komt voort uit de goddelijke zelfopenbaring in de richting van zijn schepping. In aanbidding gaat de gelovige in communicatie met God, de Vader, door Jezus Christus, gemedieerd door de Heilige Geest. Aanbidding betekent ook dat we nederig en vreugdevol in alles prioriteit geven aan God. Het manifesteert zich in attitudes en acties ...

Taufe

De waterdoop is een teken van het berouw van de gelovige, een teken dat hij Jezus Christus als Heer en Verlosser aanvaardt, is deelname aan de dood en opstanding van Jezus Christus. Gedoopt worden "met de Heilige Geest en met vuur" verwijst naar het vernieuwende en reinigende werk van de Heilige Geest. De Worldwide Church of God beoefent de doop door onderdompeling. (Mattheüs 28,19; Handelingen van de Apostelen 2,38; Romeinen 6,4-5; Lucas 3,16; 1. Korintiërs 12,13; 1. Peter 1,3-9; Mattheus ...

Het avondmaal des Heren

Het avondmaal is een herinnering aan wat Jezus in het verleden heeft gedaan, een symbool van onze huidige relatie met hem, en een belofte van wat hij in de toekomst zal doen. Telkens wanneer we het avondmaal vieren, nemen we brood en wijn om onze Verlosser te gedenken en zijn dood aan te kondigen tot hij komt. Het avondmaal maakt deel uit van de dood en opstanding van onze Heer, die zijn lichaam gaf en zijn bloed vergoot om ons te vergeven ...

Financieel rentmeesterschap

Christian financial stewardship betekent omgaan met persoonlijke hulpbronnen op manieren die de liefde en vrijgevigheid van God weerspiegelen. Dit omvat de verplichting om een ​​deel van de persoonlijke fondsen te doneren voor het werk van de kerk. Uit donaties is de missie van de kerk door God gegeven om het evangelie te prediken en de kudde te voeden. Geschenken en donaties weerspiegelen eerbied, geloof, gehoorzaamheid en ...

Managementstructuur van de kerk

Het hoofd van de kerk is Jezus Christus. Hij openbaart de wil van de Vader aan de Kerk door de Heilige Geest. Door de Schriften leert de Heilige Geest de kerk en geeft ze de kracht om in de behoeften van gemeenschappen te voorzien. De Wereldwijde Kerk van God streeft ernaar de leiding van de Heilige Geest te volgen bij de zorg voor haar gemeenten en ook bij het aanstellen van ouderlingen, diakenen en diakenen en leiders. (Kolossenzen) 1,18; Efeziërs 1,15-23; johannes 16,13-15e;…

Bijbelse profetie

Profetie openbaart Gods wil en plan voor de mensheid. In bijbelse profetie verklaart God dat menselijke zondigheid wordt vergeven door berouw en geloof in het verlossende werk van Jezus Christus. Profetie verkondigt God als de almachtige Schepper en Rechter over alles en verzekert de mensheid van zijn liefde, genade en loyaliteit en motiveert de gelovige om een ​​godvruchtig leven te leiden in Jezus Christus. (Jesaja 46,9-11; Lukas 24,44-48e;…

De wederkomst van Christus

Zoals hij beloofde, zal Jezus Christus naar de aarde terugkeren om alle volkeren in het koninkrijk van God te oordelen en te regeren. Zijn tweede komst in kracht en heerlijkheid zal zichtbaar zijn. Deze gebeurtenis luidt de opstanding en beloning van de heiligen in. (Johannes 14,3; Openbaring 1,7; Mattheüs 24,30; 1. Thessalonicenzen 4,15-17; Openbaring 22,12) Zal Christus terugkeren? Wat zou volgens jou het grootste evenement zijn dat op het wereldtoneel zou kunnen gebeuren? ...

Het erfgoed van de gelovigen

De erfenis van gelovigen is redding en eeuwig leven in Christus als Gods kinderen in gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zelfs nu brengt de vader gelovigen over naar het koninkrijk van zijn zoon; hun erfenis wordt in de hemel gehouden en zal in volheid worden gegeven bij de wederkomst van Christus. De herrezen heiligen regeren met Christus in het koninkrijk van God. (1. John 3,1-2; 2,25; Romeinen 8: 16-21; Kolossenzen 1,13; Daniël 7,27; 1. Peter 1,3-5e;…

Het laatste oordeel [eeuwig oordeel]

Aan het einde van het tijdperk zal God alle levenden en doden verzamelen voor de hemelse troon van Christus voor het oordeel. De rechtvaardigen zullen eeuwige heerlijkheid ontvangen, de goddelozen zullen worden veroordeeld in de poel des vuurs. In Christus zorgt de Heer voor een genadige en rechtvaardige voorziening voor iedereen, ook voor degenen die niet in het evangelie leken te geloven toen ze stierven. (Matteüs 25,31-32; Handelingen 24,15; John 5,28-29; Openbaring 20,11: 15; 1. Timoteüs 2,3-6; 2. Peter 3,9; ...

hel

De hel is de scheiding en vervreemding van God, gekozen door onverbeterlijke zondaars. In het Nieuwe Testament van de hel picturaal als een "poel van vuur", de "duisternis" en Gehenna (na het dal van Hinnom bij Jeruzalem, een stookinstallatie voor afval) de toespraak. De hel wordt beschreven als straf, lijden, kwelling, eeuwige verdoemenis, gehuil en tandenknarsen. Scheol en Hades, twee termen vaak vertaald als "hel" en "graf" van de bijbelse ...

Himmel

"Hemel" als bijbelse term duidt de uitverkoren woonplaats van God aan, evenals de eeuwige bestemming van alle verloste kinderen van God. “In de hemel zijn” betekent: bij God blijven in Christus waar geen dood, rouw, geween en pijn meer is. De hemel wordt beschreven als "eeuwige vreugde", "gelukzaligheid", "vrede" en "de gerechtigheid van God". (1. koningen 8,27-30; 5. Mozes 26,15; Matthew 6,9; Handelingen van de Apostelen 7,55-56; johannes 14,2-3; Openbaring 21,3-4; 22,1-5; 2. ...

De tussentoestand

De tussentoestand is de toestand waarin de doden zijn tot de opstanding van het lichaam. Afhankelijk van de interpretatie van relevante geschriften, hebben christenen verschillende opvattingen over de aard van deze tussentoestand. Sommige passages suggereren dat de doden deze toestand bewust ervaren, andere dat hun bewustzijn is uitgedoofd. De Worldwide Church of God is van mening dat beide opvattingen moeten worden gerespecteerd. (Jesaja 14,9-10; Ezechiël ...

Het millennium

Het Millennium is de tijdsperiode beschreven in het boek Openbaring waarin christelijke martelaren zullen regeren met Jezus Christus. Na het millennium, wanneer Christus alle vijanden heeft verslagen en alle dingen heeft onderworpen, zal hij het koninkrijk aan God de Vader overdragen, en zullen hemel en aarde nieuw worden gemaakt. Sommige christelijke tradities interpreteren het millennium letterlijk als duizend jaar voorafgaand aan of volgend op de komst van Christus;

Historische geloofsbelijdenissen

Een credo (credo, van het Latijnse "ik geloof") is een samenvattende formulering van overtuigingen. Het wil belangrijke waarheden opsommen, leerstellige uitspraken verduidelijken, waarheid scheiden van dwaling. Het is meestal zo geschreven dat het gemakkelijk te onthouden is. Een aantal passages in de Bijbel hebben het karakter van geloofsbelijdenissen. Dus Jezus gebruikte het schema gebaseerd op: 5. Mozes 6,4-9, als een geloofsbelijdenis. Paulus maakt...