Leeft God op aarde?

696 god leeft op aarde Twee bekende oude gospelsongs zeggen: "Een onbewoond appartement wacht op mij" en "Mijn eigendom is net achter de berg". Deze teksten zijn gebaseerd op de woorden van Jezus: «In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik dan tegen je hebben gezegd: 'Ik ga de plaats voor je klaarmaken?' (Johannes 14,2).

Deze verzen worden vaak aangehaald bij begrafenissen omdat ze beloven dat Jezus in de hemel voor Gods volk de beloning zal bereiden die mensen na de dood wacht. Maar is dat wat Jezus wilde zeggen? Het zou verkeerd zijn als we zouden proberen om elk woord dat hij zei rechtstreeks in verband te brengen met ons leven zonder na te denken over wat hij destijds tegen de geadresseerden wilde zeggen. Op de avond voor zijn dood zat Jezus met zijn discipelen in wat bekend staat als de Laatste Avondmaalzaal. De discipelen waren geschokt door wat ze zagen en hoorden. Jezus waste hun voeten en kondigde aan dat er een verrader onder hen was. Hij verklaarde dat Petrus hem niet één keer, maar drie keer zou verraden. Kunt u zich voorstellen hoe het de apostelen verging? Hij sprak over lijden, verraad en de dood. Ze dachten en wensten dat hij de voorloper was van een nieuw koninkrijk en dat ze met hem zouden regeren! Verwarring, wanhoop, verpletterde verwachtingen, angst en emoties die ook voor ons maar al te bekend zijn. En Jezus weerlegde dit alles: «Wees niet bang voor je hart! Geloof in God en geloof in mij!" (Johannes 14,1). Jezus wilde zijn discipelen geestelijk opbouwen in het licht van het dreigende horrorscenario.

Wat wilde Jezus tegen zijn discipelen zeggen toen hij zei: "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen"? De benaming in het huis van mijn vader verwijst naar de tempel in Jeruzalem: "Waarom heb je mij gezocht? Wist je niet dat ik in de zaken van mijn Vader moet zijn?" (Lucas 2,49). De tempel had de tabernakel vervangen, de draagbare tent die door de Israëlieten werd gebruikt om God te aanbidden. Binnen in de tabernakel (van het Latijnse tabernaculum = tent of hut) was een kamer, gescheiden door een dik gordijn, dat het heilige der heiligen werd genoemd. Dit was de verblijfplaats van God (tabernakel in het Hebreeuws betekent «mishkan» = woonplaats of woonplaats) te midden van zijn volk. Een keer per jaar was het gereserveerd voor de hogepriester alleen om deze kamer binnen te gaan om zich bewust te worden van de aanwezigheid van God. Het woord woning of woonruimte betekent de plaats waar men woont, maar het was geen vaste verblijfplaats, maar een tussenstop op een reis die op lange termijn naar een andere plaats had geleid. Dit zou dan iets anders betekenen dan na de dood bij God in de hemel te zijn; want de hemel wordt vaak beschouwd als de laatste en laatste verblijfplaats van de mens.

Jezus sprak over het voorbereiden van een verblijfplaats voor zijn discipelen. Waar moet hij heen? Zijn pad leidde hem niet rechtstreeks naar de hemel om daar woningen te bouwen, maar van de Bovenkamer naar het kruis. Met zijn dood en opstanding moest hij een plaats in het huis van zijn vader voor hemzelf voorbereiden. Het was alsof je zei dat alles onder controle is. Wat er gaat gebeuren lijkt misschien verschrikkelijk, maar het maakt allemaal deel uit van het heilsplan. Toen beloofde hij dat hij terug zou komen. In deze context lijkt hij niet te zinspelen op zijn tweede komst, hoewel we uitkijken naar de glorieuze verschijning van Christus op de laatste dag. We weten dat Jezus' pad hem naar het kruis zou leiden en dat hij drie dagen later zou terugkeren, opgestaan ​​uit de dood. Hij keerde opnieuw terug in de vorm van de Heilige Geest op de Pinksterdag.

Jezus zei: "Als ik ga om een ​​plaats voor je klaar te maken, zal ik terugkomen en je meenemen, zodat ook jij kunt zijn waar ik ben" (Johannes 14,3). Laten we even stilstaan ​​bij de woorden "neem mij aan", zoals hier gebruikt. Ze moeten in dezelfde zin worden opgevat als de woorden die ons vertellen dat de Zoon (het Woord) bij God was: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Zo was het ook met God in het begin" (Johannes 1,1-2).

De keuze van deze woorden beschrijft de relatie tussen vader en zoon en wijst op hun intieme relatie met elkaar. Het gaat om een ​​intieme en diepe face-to-face relatie. Maar wat heeft dat vandaag met jou en mij te maken? Voordat ik die vraag beantwoord, wil ik eerst kort de tempel bespreken.

Toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel in tweeën. Deze barst symboliseert een nieuwe toegang tot de aanwezigheid van God die ermee openging. De tempel was niet langer Gods huis op deze aarde. Een geheel nieuwe relatie met God stond nu open voor ieder mens. We hebben gelezen: Er zijn veel herenhuizen in het huis van mijn vader. In het Heilige der Heiligen was er slechts plaats voor één persoon, één keer per jaar op Grote Verzoendag voor de Hogepriester. Nu is er een radicale verandering gekomen. God had inderdaad plaats gemaakt voor alle mensen in zichzelf, in zijn huis! Dit was mogelijk omdat de Zoon vlees is geworden en ons heeft verlost van de vernietigende kracht van de zonde en van de dood. Hij keerde terug naar de Vader en trok de hele mensheid naar zich toe in de aanwezigheid van God: «En ik, wanneer ik van de aarde word opgeheven, zal ik iedereen naar mij toe trekken. Maar hij zei dit om aan te geven welke dood hij zou sterven" (Johannes 1 .)2,32-33).

Diezelfde avond zei Jezus: «Wie mij liefheeft, zal mijn woord houden; en mijn vader zal van hem houden, en wij zullen naar hem toe komen en bij hem inwonen" (Johannes 1 .)4,23). Zie je wat dat betekent? In dit vers lezen we opnieuw over herenhuizen. Welke ideeën associeer je met een goed huis? Misschien: vrede, rust, vreugde, bescherming, onderwijs, vergeving, voorziening, onvoorwaardelijke liefde, acceptatie en hoop om er maar een paar te noemen. Jezus is niet alleen naar de aarde gekomen om voor ons te boeten. Maar hij kwam ook om al deze ideeën over een goed huis met ons te delen en ons het leven te laten ervaren dat hij met zijn vader leefde samen met de Heilige Geest. Die ongelooflijke, unieke en intieme relatie die Jezus zelf alleen met zijn Vader verenigde, staat nu ook voor ons open: "Ik zal je tot mezelf nemen, zodat ook jij mag zijn waar ik ben" (Johannes 14,3). waar is Jezus? Jezus is in de schoot van de Vader in de nauwste gemeenschap: «Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeborene die God is en in de boezem van de Vader is, heeft het verklaard” (Johannes) 1,18).

Er wordt zelfs gezegd: "In iemands schoot rusten is in zijn armen liggen, door hem gekoesterd worden als het object van zijn diepste genegenheid en genegenheid, of, zoals het gezegde, zijn boezemvriend zijn". Daar woont Jezus. Waar zijn we nu? Wij maken deel uit van het koninkrijk des hemels van Jezus: “Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons in de grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons levend gemaakt met Christus, zelfs toen we dood waren in zonden - u bent door genade gered - ; en hij wekte ons met hem op, en stelde ons met hem in de hemel in Christus Jezus" (Efeziërs 2,4-6).

Bevindt u zich momenteel in een moeilijke, ontmoedigende of schrijnende situatie? Wees gerust: de troostende woorden van Jezus zijn tot u gericht. Zoals hij ooit zijn leerlingen wilde versterken, bemoedigen en versterken, doet hij u hetzelfde met dezelfde woorden: «Wees niet bang voor uw hart! Geloof in God en geloof in mij!" (Johannes 14,1). Laat uw zorgen niet drukken, vertrouw op Jezus en denk na over wat Hij zegt - en wat Hij ongezegd laat! Hij zegt alleen niet dat ze dapper moeten zijn en dat alles goed zal komen. Hij garandeert je geen vier stappen naar geluk en voorspoed. Hij belooft niet dat Hij je een huis in de hemel zal geven dat je pas kunt bezetten nadat je dood bent, waardoor het al je lijden waard is. In plaats daarvan maakt hij duidelijk dat hij aan het kruis stierf om al onze zonden op zich te nemen, ze met zichzelf aan het kruis nagelen zodat alles wat ons van God en het leven in zijn huis kan scheiden, uitgewist mag worden. De apostel Paulus legt het als volgt uit: „Toen wij nog zijn vijanden waren, werden wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon. Dan kan het niet anders zijn dan dat ook wij nu door Christus verlossing zullen vinden - nu wij verzoend zijn en dat Christus is opgestaan ​​en leeft" (Romeinen 5,10 Nieuwe Genève vertaling).

Door het geloof in liefde word je in het drie-enige leven van God getrokken, zodat je van aangezicht tot aangezicht mag deelnemen aan de intieme gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - in het leven van God. Davids hartenwens zal voor u vervuld worden: "Goede dingen en barmhartigheid zullen mij volgen zolang ik leef, en ik zal voor altijd in het huis van de Heer wonen" (Psalm 23,6).

God wil dat je een deel van hem bent en alles wat hij op dit moment vertegenwoordigt. Hij schiep je om nu en voor altijd in Zijn huis te wonen.

door Gordon Green